Warunki korzystania ze strony

Właścicielem i zarządcą witryny TK Maxx jest TJX Poland sp. z o.o, podmiot zależny przedsiębiorstwa TJX Companies Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

TJX Poland sp. z o.o. to spółka prawa polskiego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 329191, NIP: 7010180987, REGON 141840908, kapitał zakładowy: 35 000 000 PLN, z siedzibą przy ul. Marszałkowska 104/122, 00-017, w Warszawie, w Polsce.

Dostęp i korzystanie z niniejszej witryny oraz produktów i usług, jakie można nabywać za jej pośrednictwem, odbywa się na poniższych zasadach i warunkach. Korzystając z witryny użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż obowiązują go niniejsze warunki oraz nasza Polityka prywatności.

Warunki mogą być zmieniane i aktualizowane przez TK Maxx w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Nad tekstem Zasad i warunków będziemy podawać datę ich ostatniej aktualizacji, przy czym każde wykorzystanie witryny po takiej zmianie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.

OGÓLNE WARUNKI 

Warunki użytkowania witryny

Z witryny internetowej można korzystać jedynie w zgodzie z niniejszymi Zasadami i warunkami oraz wyłącznie w odpowiednich celach zgodnych z prawem, co obejmuje przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w Polsce oraz wszelkich innych jurysdykcjach, na terenie których przebywa użytkownik uzyskujący dostęp do witryny.

Korzystając z witryny użytkownik zobowiązuje się:

 • podawać prawdziwe, dokładne, aktualne i niemylące informacje we wszystkich formularzach rejestracyjnych lub w inny uzasadniony sposób wskazany przez TK Maxx
 • nie ujawniać jakichkolwiek danych nielegalnych lub nieprawdziwych
 • nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem informacji, które są lub potencjalnie mogą być szkodliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, pokrętne, rasistowskie bądź w jakikolwiek sposób nielegalne lub obraźliwe
 • nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści naruszających prawa osób trzecich w tym prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste

Użytkownik, który otrzymał identyfikator, hasło bądź inne informacje w ramach naszych procedur, ma obowiązek traktowania ich jako poufnych i nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim. TJX zastrzega sobie prawo do unieważnienia dowolnego identyfikatora i hasła wybranego przez użytkownika lub nadanego przez TJX, o ile uzna, że nie spełniają ono niniejszych Zasad i warunków.

Użytkownik jest odpowiedzialny za sposób dostępu do niniejszej witryny. Użytkownik jest także odpowiedzialny za to, aby wszystkie osoby odwiedzające niniejszą witrynę za pośrednictwem jego łącza internetowego znały i przestrzegały niniejszych Zasad i warunków.

Warunki udostępniania witryny

Witryna jest udostępniania tymczasowo i w dowolnym momencie mamy prawo do:

 • jej zamknięcia lub modyfikacji bez uprzedzenia
 • zamknięcia dostępu do jej części lub całości
 • zawieszenia wybranych lub wszystkich oferowanych usług
 • usunięcia z niej towarów, ogłaszanych stanowisk i promocji
 • anulowania rejestracji użytkownika i/lub konta bez uprzedniego powiadomienia
 • zgłaszania wszelkich przypadków łamania przepisów ustawy – Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r., w szczególności jej Rozdziału XXXIII oraz innych aktów regulujących przestępstwa i wykroczenia, w szczególności przeciwko bezpieczeństwu informacji i prywatności organom ochrony porządku publicznego oraz, w związku z toczącym się postepowaniem, podania tożsamości dowolnego użytkownika,
 • odmówienia dostępu do witryny, o ile podejmiemy uzasadnione przekonanie, że użytkownik narusza jakikolwiek zapis niniejszych Zasad i warunków lub naszej Polityki prywatności.

WARUNKI DOTYCZĄCE TREŚCI PUBLIKOWANYCH W INTERNECIE I ICH WYKORZYSTYWANIA

Zamieszczanie odnośników do niniejszej witryny

Odnośniki do niniejszej witryny można zamieszczać na poniższych zasadach. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania pozwolenia na umieszczenie odnośnika bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli uznamy, że doszło do złamania niniejszych zasad.

 • Odnośnik musi zostać umieszczony w sposób uczciwy i legalny, nie może szkodzić naszej reputacji
 • Odnośnik nie może w żaden sposób sugerować jakichkolwiek powiązań, zezwoleń lub aprobaty z naszej strony dla treści, w kontekście których występuje w przypadku, gdy nie ma to miejsca
 • Witryna do której wskazuje odnośnik nie może być objęta funkcją wyświetlania poprzedniego ekranu za pośrednictwem klawisza wstecz na jakiejkolwiek innej stronie
 • Można umieszczać łącza jedynie do głównego adresu danej strony.

Odnośniki do innych witryn

Nasza witryna może posiadać odnośniki do innych witryn nienależących do i nie obsługiwanych przez TK Maxx. Odnośniki te nie mają charakteru polecenia lub aprobaty witryn, do których przenoszą, a TK Maxx udostępnia je wyłącznie dla wygody użytkownika. TK Maxx nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek części witryny, do której przenoszą niniejsze odnośniki, w tym za publikowane tam informacje. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami i warunkami oraz polityką prywatności witryny, do której przenosi go odnośnik z naszej witryny.

W naszej witrynie mogą być także publikowane odnośniki do innych witryn spółki TK Maxx. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z informacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności dla każdej z witryn, które odwiedzają za pośrednictwem odnośnika, gdyż i warunki oraz polityka prywatności mogą nieznacznie się różnić w zależności od witryny.

Prawo autorskie, znak handlowy i inne prawa własności intelektualnej

O ile wyraźnie nie podano inaczej, wszystkie obrazy, ilustracje, projekty (w tym projekty produktów), elementy graficzne, ikony, fotografie, teksty, materiały dźwiękowe, materiały filmowe, które są publikowane jako część witryny, jak również wybór, ułożenie i organizacja powyższych elementów oraz witryny jako całości (łącznie „Treść”) podlegają prawom autorskim, zasadom dot. znaku towarowego, znaku usługowego, wizerunku handlowego, prawom ochrony własności przemysłowej oraz firmy lub innym prawom własności intelektualnej, licencjom i prawom ochrony wizerunku i prywatności, wszystkim ogólnoświatowym prawom, tytułom i udziałom w powyższych, jakich właścicielem, licencjobiorcą lub podmiotem wykorzystującym w dowolny sposób jest TK Maxx, spółka z jej grupy lub nasi dostawcy. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w niniejszej witrynie stanowi własność TK Maxx, spółek z jej grupy, dostawców i dostawców stron trzecich (stosownie do przypadku) i jest chronione przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Warunki wykorzystania materiałów zamieszczonych na witrynie:

 • Użytkownik może pobrać fragmenty i wydrukować jeden egzemplarz dowolnej strony (stron) witryny dla osobistego wykorzystania jako materiał referencyjny lub w celu zwrócenia uwagi osób w swojej organizacji na materiały publikowane w witrynie
 • Użytkownikowi nie wolno modyfikować egzemplarzy papierowych i cyfrowych jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać jakichkolwiek ilustracji, fotografii, materiałów filmowych i dźwiękowych oraz elementów graficznych w oddzieleniu od towarzyszącego im tekstu
 • Zawsze należy podawać informację o autorstwie materiałów na witrynie wraz z podaniem ewentualnych, innych wymienionych współautorów
 • Nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek treści witryny w celach handlowych bez uzyskania licencji (pozwolenia) od nas lub naszych licencjodawców
 • W przypadku drukowania, kopiowania lub pobierania jakichkolwiek elementów witryny niezgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami, użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z niniejszej witryny i musi zniszczyć lub, według naszego uznania, zwrócić wszystkie egzemplarze materiałów.

KLAUZULE PRAWNE

Wyłączenie odpowiedzialności

Żaden zapis w niniejszych Zasadach i warunkach nie ogranicza odpowiedzialności spółki TK Maxx za śmierć czy obrażenia wynikające z zaniedbania, rozmyślnego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd w kwestii zasadniczej oraz wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć ze względu na wymogi prawa.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zabezpieczy, przejmie odpowiedzialność i pokryje szkody kierownictwa, pracowników, konsultantów, agentów i podmiotów stowarzyszonych spółki TJX Poland sp. z o.o. i spółek z jej grupy, powstałe na skutek roszczeń stron trzecich, odpowiedzialności, strat lub kosztów (w tym m.in. honorariów prawniczych oraz kosztów postepowania sądowego) wynikłych z korzystania z witryny przez użytkownika lub naruszenia przez niego niniejszych Zasad i warunków.

Prawo do zmian

TK Maxx, wg własnego uznania, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, ma prawo do likwidacji i zmiany usług oferowanych w niniejszej witrynie i/lub dowolnej z jej podstron.

Nieważność

Jeśli jakikolwiek zapis niniejszych warunków okaże się niemożliwy do wyegzekwowania, nie wpłynie to na możliwość egzekwowania pozostałych zapisów zasad i warunków. Wszystkie pozostałe zapisy pozostaną w pełni skuteczne i w mocy. W miarę możliwości, o ile jakikolwiek zapis lub część zapisu może zostać wyłączona lub usunięta, aby zachować ważność pozostałej części, zapis ten będzie interpretowany w ten sposób. Ponadto użytkownik zgadza się na to, że zapis zostanie skorygowany i interpretowany w sposób ściśle odpowiadający pierwotnemu znaczeniu zapisu w ramach dozwolonych prawem.

Uchylenie

Jeśli dojdzie do naruszenia niniejszych Zasad i warunków, a TK Maxx nie podejmie żadnych działań, nadal będzie miał prawo skorzystać ze swoich praw i środków zaradczych w przypadku wszystkich innych naruszeń niniejszych warunków przez użytkownika.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki będą interpretowane na gruncie prawa polskiego, a w przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia związanego z nimi, rzeczowy spór lub roszczenie będzie rozpatrywane wyłącznie przed polskimi sądami powszechnymi.

Całość Umowy

Niniejsze warunki, zasady zwrotów oraz wszystkie wiadomości e-mail, dotyczące usług TK Maxx stanowią podstawowe warunki regulujące stosunki prawne między stronami (TK Maxx i klienci) i mają pierwszeństwa przed wszelkimi uprzednimi i obecnymi umowami pomiędzy użytkownikiem witryny a TK Maxx. Pod rygorem nieważności uchylenie jakiegokolwiek zapisu Zasad i warunków musi zostać sporządzone na piśmie i podpisane przez dyrektora TK Maxx.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KART UPOMINKOWYCH

Karta Upominkowa jest elektronicznym bonem towarowym. Karty Upominkowe można nabywać i wykorzystywać do zakupu towarów jedynie w sklepach TK Maxx w Polsce.

Karta Upominkowa nie jest kartą płatniczą ani elektronicznym instrumentem płatniczym. Nie przyjmujemy zwrotów kart ani nie refundujemy ich wartości.

Kart Upominkowych nie można wymieniać na gotówkę.

W przypadku gdy cena produktu przekracza wartość karty, różnicę można opłacić gotówką lub innym sposobem płatności akceptowanym w sklepach TK Maxx.

W przypadku, gdy cena produktu jest niższa niż wartość Karty Upominkowej TK Maxx nie wyda reszty w gotówce. Pozostałe saldo karty pozostanie do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Dla jednej transakcji można użyć nie więcej niż pięciu kart.

Oferujemy dwa typy kart, tak zwane karty otwarte mogą być doładowywane do maksymalnej wartości 999,99 złotych i używane zawsze, kiedy saldo jest dodatnie. Natomiast karty o określonej wartości mają ustaloną w chwili zakupu karty wartość i nie mogą być doładowane. Jeśli nie masz pewności, jaki typ karty posiadasz, zapytaj o to w sklepie.

Karty Upominkowe mają ograniczony okres ważności. Możliwość użycia karty i saldo karty zostają anulowane, jeżeli karta nie jest używana w okresie 36 miesięcy. Sprawdzenie salda karty w sklepie jest uznawane za jej użycie. TK Maxx nie wypłaca równowartości salda anulowanej karty.

TK Maxx nie aktywuje ani nie wydaje duplikatów anulowanej karty.

Posiadacz Karty Upominkowej odpowiada za jej bezpieczeństwo, a w przypadku kradzieży lub zagubienia nie wystawia się duplikatów.

DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET W TK MAXX, OGÓLNE WARUNKI

1 WSTĘP

1.1 Jesteśmy bardzo podekscytowani Dniem Świątecznych Skarpet w TK Maxx. Aby każdy z Was dobrze zrozumiał, na czym polega zaangażowanie w ten projekt, poniżej przedstawiamy ogólne warunki („Warunki”), które będą mieć zastosowanie do każdego, kto zechce wziąć udział w naszej charytatywnej kampanii organizowanej poprzez social media („Kampania”). Przeczytaj niniejsze Warunki dokładnie – jeżeli nie akceptujesz ich treści, prosimy, abyś nie brał udziału.

1.2 Jeżeli chcesz otrzymać kopię Warunków, możesz je wydrukować lub poprosić o przesłanie ich kopii pocztą, przesyłając zaadresowaną do Ciebie i opatrzoną znaczkiem pocztowym kopertę, na adres podany na końcu niniejszych Warunków.

2 JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

2.1 Zapraszamy każdego, aby w okresie pomiędzy godziną 00.01 dnia 21 listopada 2016 a 23.59 dnia 10 grudnia 2016 zamieścił własne zdjęcie, na którym nosi ulubione świąteczne skarpety, na naszej stronie na Facebooku lub na swoim profilu na Instagramie („Social Media”).  Na Facebooku Twój post powinien zostać umieszczony w okienku komentarza pod naszym postem ogłaszającym Kampanię: https://www.facebook.com/TKMaxxPL/videos/10154778486464640/

 2.2 Mamy nadzieję, że pomożesz nam zebrać kwotę PLN 20,000 dla Stowarzyszenia WIOSNA. Za każdą osobę, która zamieści swoje zdjęcie, na którym nosi swoje ulubione świąteczne skarpetki, na Social Mediach pomiędzy godziną 00.01 dnia 21  listopada 2016 a 23.59 dnia 10 grudnia 2016, dokonamy darowizny na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA w wysokości PLN 5, maksymalnie do łącznej wysokości PLN 20,000. Jeżeli zbierzemy kwotę PLN 20,000 przed terminem przypadającym o godzinie 23.59 w dniu 6 grudnia 2016, nadal możesz zamieszczać swoje zdjęcia na Social Mediach, jednak z tytułu ich zamieszczenia nie będziemy dokonywać dalszych darowizn. Odwiedź stronę https://akademiaprzyszlosci.org.pl/ aby dowiedzieć się więcej o wspaniałej pracy, jaką wykonuje Stowarzyszenie WIOSNA.   

3 WARUNKI

3.1 Aby wziąć udział w Kampanii, musisz mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2 Zamieszczony post powinien przedstawiać Ciebie ubranego w świąteczne skarpetki (najlepiej którekolwiek z naszej fantastycznej oferty, ale każde inne świąteczne skarpetki też będą dobre) i być opatrzony hasztagiem: #dzienswiatecznychskarpet oraz oznaczeniem @TK Maxx i @Akademia Przyszłości.

3.3 Twoje posty nie mogą zawierać:

 1. treści bezprawnych, obscenicznych, szkalujących, agresywnych, naruszających czyjąś prywatność, zawierających nagość lub przekleństwa – krótko mówiąc: bądź miły!;
 2. treści, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich lub jakiekolwiek inne prawa, ani też treści, które zawierają reklamy, zdjęcia celebrytów lub znaki towarowe i loga innych firm – jeżeli masz wątpliwości, czy planowany post spełnia ten warunek, po prostu go nie zamieszczaj;
 3. zdjęcia innej osoby niż Ty sam, chyba że osoba ta ma więcej niż 12 lat, uzyskałeś zgodę tej osoby na publikację w ramach Kampanii przed zamieszczeniem posta i jesteś przedstawicielem ustawowym tej osoby.

3.4 Prosimy, abyś nie zamieszczał tych samych zdjęć więcej niż raz lub z różnych kont lub na różnych Social Mediach, ani nie korzystał z makr lub innych zautomatyzowanych instrumentów.

3.5 Powinieneś upewnić się, że Twoje działanie będzie zgodne z warunkami określającymi korzystanie z Social Mediów, za pomocą których opublikujesz zdjęcie. Jeżeli nie robiłeś zdjęcia sam, upewnij się, że osoba, która jest jego autorem, nie ma nic przeciwko opublikowaniu zdjęcia w ramach Kampanii (tj. upoważnia Cię do tego), anui tez nie ma nic przeciwkoużyciu go w sposób określony w punkcie 5 poniżej.

4 TWOJE DANE OSOBOWE

4.1 W związku z Twoim udziałem w Kampanii będziemy zbierać dane dotyczące Twojej osoby. Prosimy, abyś zapoznał się z Polityką Prywatności w celu uzyskania informacji o danych osobowych, jakie zbieramy przez Internet, a także o celach, dla jakich dane te wykorzystujemy. Będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce. Poprzez wzięcie udziału w Kampanii wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych i ich udostępnienie dostawcom usług, z pomocą których realizujemy Kampanię oraz działania promocyjne określone w punkcie 5 poniżej.

4.2 Przez wzięcie udziału w Kampanii wyrażasz zgodę na warunki ochrony prywatności stosowane przez Social Media, za pomocą których publikujesz swój post. Aby uzyskać treść tych warunków, sprawdź je na właściwych stronach tych serwisów.

4.3 Masz prawo dostępu do danych osobowych przez nas przetwarzanych, jak też do żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania. Wszelkie zapytania i prośby w tym zakresie winny być kierowane na piśmie, na adres e-mail podany na końcu niniejszych Warunków; z tytułu przesłania do Ciebie żądanej informacji pobierzemy niewielką opłatę administracyjną.

4.4 Wszelkie dane osobowe i inne informacje dotyczące uczestników Kampanii będą przez nas zachowane przez rozsądny okres po zakończeniu Kampanii, dla celów audytu i prawnych, a także w celu możliwości udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące Kampanii.

5 NASZE PRAWO DO WYKORZYSTANIA TWOICH POSTÓW

5.1 Poprzez zamieszczenie posta na stronach Social Mediów i użycie hasztagu #dzienswiatecznychskarpet oraz oznaczeniem @TK Maxx i @Akademia Przyszłości udzielasz nam niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji (z prawem do udzielenia sublicencji) do użycia całości lub części materiału składającego się na Twój post („Twój Kontent”), na okres trwania Kampanii, dla jakichkolwiek komercyjnych i niekomercyjnych celów, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Twojego Kontentu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Twój Kontent utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Twojego Kontentu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

włączając w to:

 • udostępnianie Twojego Kontentu poprzez Social Media innym użytkownikom tych serwisów;
 • włączanie Twojego Kontentu do naszych kampanii marketingowych i reklam, czy to w Internecie (na naszej stronie www, w aplikacjach, w innych serwisach i platformach, w e-mailach i newsletterach oraz postach w Social Mediach), czy też offline (w materiałach drukowanych, telewizyjnych lub rozpowszechnianych inną drogą);

5.2 Pomimo, że nie mamy takiego obowiązku, zastrzegamy sobie prawo, aby skontaktować się z Tobą (na przykład poprzez Twoje konto w social mediach) przed jakimkolwiek wykorzystaniem Twojego Kontentu w reklamach lub kampaniach marketingowych.

5.3 Upoważniasz Grupę TKMAXX również do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych powstałych z wykorzystaniem Twojego Kontentu oraz zezwalasz na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do takich utworów, to jest do korzystania i rozporządzania modyfikacjami Twojego Kontentu przed lub po jego publikacji. Przykładowo, możemy: zmienić rozmiar, wykorzystać w zbiorze, zmienić format, przekonwertować lub zdekodować Twoje zdjęcie lub też połączyć całość lub część Twojego Kontentu z kontentem naszym lub pochodzącym od naszych licencjodawców (w tym: kontentem podchodzącym od innych uczestników Kampanii, na przykład poprzez stworzenie kolażu).

5.4 Zgadzasz się, że nie mamy obowiązku oznaczać Twojego Kontentu Twoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem i nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezpłatnie zobowiązujesz się do niewykonywania Twoich autorskich praw osobistych w odniesieniu do Twojego Kontentu i upoważniasz Grupę TKMAXX do wykonywania tych praw w Twoim imieniu.

5.5 Oświadczasz, że przysługują Ci majątkowe i osobiste prawa autorskie do Twojego Kontentu w zakresie wystarczającym do udzielenia licencji i upoważnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5.

5.6 Dobrowolnie upoważniasz Grupę TKMAXX do nieodpłatnego korzystania z Twojego wizerunku utrwalonego w Twoim Kontencie w jakichkolwiek celach promocyjnych i reklamowych Grupy TKMAXX przez okres rwania Kampanii od zamieszczenia postu, w którym jest Twój wizerunek, w tym do:

- udostępniania Twojego wizerunku zawartego w Twoim Kontencie przez Social Media innym użytkownikom tych serwisów;

- udostępniania Twojego wizerunku zawartego w Twoim Kontencie w naszych kampaniach marketingowych i reklamach, czy to w Internecie (na naszej stronie www, w aplikacjach, w innych serwisach i platformach, w e-mailach i newsletterach oraz postach w Social Mediach), czy też offline (w materiałach drukowanych, telewizyjnych lub rozpowszechnianych inną drogą);

- zmiany rozmiaru, wykorzystania w zbiorze, zmiany formatu, innej modyfikacji Twojego wizerunku lub też połączenia całości lub części Twojego wizerunku z innym kontentem.

6 NASZE PRAWO DO USUNIĘCIA TWOICH POSTÓW

6.1 Zgadzasz się, że mamy prawo usunąć wszelkie zdjęcia, jakie publikujesz na stronach Social Mediów, z jakichkolwiek powodów, w tym z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

7 ZMIANY WARUNKÓW

7.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia Kampanii (na przykład wydłużenia lub zmiany okresu, kiedy Kampania będzie prowadzona) lub wprowadzenia innych zmian do Kampanii lub do niniejszych Warunków, lecz tylko wówczas, gdy taka konieczność powstanie na skutek okoliczności od nas niezależnych.

7.2 Kiedy tylko będzie to możliwe, poinformujemy Cię o tych zmianach przed ich wprowadzeniem lub w dacie, kiedy te zmiany wprowadzimy, poprzez opublikowanie zmienionych Warunków na tej stronie i / lub w formie posta na stronach Social Mediów.

8 INFORMACJE PRAWNE

8.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za posty nieopublikowane lub opublikowane z opóźnieniem na skutek jakichkolwiek błędów w działaniu sieci, sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

8.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, jakie możesz ponieść w związku z Twoim udziałem w Kampanii.

8.3 TJX Poland Sp. z o.o. jest promotorem Dnia Świątecznych Skarpet w TK Maxx. TJX Poland Sp. z o.o. jest spółką utworzoną w Polsce, zarejestrowaną pod numerem KRS 329191, z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Marszałkowskiej 104/122.  

8.4 Grupa TKMAXX obejmuje TJX Poland Sp. z o.o. oraz wszystkie podmioty powiązane z nią kapitałowo w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty w sposób bezpośredni lub pośredni posiadające udziały w jej kapitale zakładowym, podmioty od niej w ten sposób zależne lub powiązane, jak również wszelkie podmioty działające na zasadach franszyzy udzielonej przez którykolwiek ze wskazanych wcześniej podmiotów (dalej każdy z tych podmiotów, a także wszystkie łącznie zwane są „Grupą TKMAXX”). Wszelkie odwołania do „nas” stanowią odwołania do Grupy TKMAXX.

8.5 Nasza Kampania Dzień Świątecznych Skarpet w TK Maxx nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, związana lub administrowana przez Facebook lub Instagram. Biorąc udział w Kampanii dostarczasz informacje nam, a nie właścicielom tych serwisów i z tego powodu właściciele tych serwisów nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu organizacji przez nas Kampanii. Biorąc udział w Kampanii zgadzasz się, że Facebook i Instagram nie mają wobec Ciebie żadnych obowiązków związanych z Kampanią.

8.6 Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz zgłosić skargę związaną z Kampanią lub też chciałbyś się dowiedzieć, jaka kwota została zebrana i przekazana na rzecz Stowarzyszenia WIOSNA w danym momencie trwania Kampanii, skontaktuj się z nami pisząc e-mail na adres: Corporate_Responsibility@tjxeurope.com.

8.7 Biorąc udział w Kampanii potwierdzasz, że przeczytałeś niniejsze Warunki i akceptujesz je.

8.8 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z ich stosowania będą rozstrzygane przez sądy w Polsce.

ZŁAP MIKOŁAJA Z TK MAXX, OGÓLNE WARUNKI

§ 1. DEFINICJE

 1. Facebook – portal internetowy dostępny pod adresem www.facebook.com.
 2. Fanpage – strona na Facebooku dedykowana Organizatorowi, dostępna pod adresem facebook.com/TKMaxxPL.
 3. Konkurs - niniejszy konkurs, którego zasady określa Regulamin.
 4. Organizator – TJX Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000329191, NIP 701-01-80 987, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 35 000 000 zł. Adres e-mail: tomasz.cichocki@ogilvypr.pl
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu. 
 6. Strony – Uczestnik i Organizator.
 7. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – t.j. z późn. zm.).
 9. Post Konkursowy – wpis na osi czasu na Fanpage’u, informujący
  o organizowanym konkursie.
 10. Karta Upominkowa – plastikowa karta, która uprawnia posiadacza do otrzymania towarów w sklepie TK Maxx maksymalnie za kwotę, na którą Karta opiewa (lub wyższą, za dopłatą różnicy).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest ogłaszany poprzez Fanpage.
 2. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu Złap Mikołaja z TK Maxx musi zapoznać się z Regulaminem, a następnie zaakceptować go. Jest to dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z Konkursem, zgodnie z UODO.
 3. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. W przypadku wygrania Konkursu przez Uczestnika, jego nazwa użytkownika
  na Facebooku będzie podana przez Organizatora na Fanpage’u w ramach ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

§ 3. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu Złap Mikołaja z TK Maxx przeprowadzanego przez Organizatora na Fanpage’u, jest wyłonienie 10 autorów komentarzy o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu na Fanpage’u, w formie komentarza pod postem konkursowym zrzutu ekranu zawierającego sylwetkę postaci św. Mikołaja w wyznaczonym polu animacji konkursowej. Od momentu publikacji Postu Konkursowego uczestnicy mają 24 godziny na umieszczanie swoich odpowiedzi-zgłoszeń. Zgłoszenia zamieszczone pod postem w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę.
 3. Organizator przeprowadzi 1 odsłonę konkursu, w której nagrodzi 10 osób.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do nieograniczonego kręgu osób i przeprowadzany jest na terytorium Polski. Przystąpienie do Konkursu jest nieodpłatne i dobrowolne. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik musi posiadać urządzenie z dostępem
  do Internetu.
 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest posiadanie aktywnego konta
  w serwisie Facebook (przez co rozumie się bycie w trakcie Konkursu zalogowanym użytkownikiem).
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz,
  z zastrzeżeniem, iż może zostać zwycięzcą w Konkursie tylko jeden raz, bez względu na ilość zgłoszeń udziału.
 4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, a także ich bliscy. Przez bliskich rozumie się: partnerów, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką albo kuratelą pracownika.
 5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie na każdym etapie jego trwania poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail Organizatora, podany na początku niniejszego Regulaminu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia takiego e-maila.

§ 5. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Od daty rozpoczęcia Konkursu, która podana zostanie na Fanpage’u Organizatora, Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie poprzez umieszczenie na Fanpage’u, w formie komentarza pod postem konkursowym treści, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 2. W Konkursie wygrają Uczestnicy, którzy prześlą zrzut ekranu najszybciej.
 3. W skład jury wchodzić będą: Maja Stańczyk oraz Renata Michowska.
 4. Konkurs trwa w dniach 06.12.2016 od godziny 9:00 do 07.12.2016 r. do godziny 9:00. Skuteczne zgłoszenie udziału w Konkursie zostanie potwierdzone poprzez prawidłowe wyświetlenie się komentarza pod Zdjęciem konkursowym.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej w dniu 09.12.2016r. i opublikowane w formie komentarza pod zdjęciem konkursowym na Fanpage’u.

§ 6. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie jest 10 Kart Upominkowych o wartości 100 zł każda.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Laureat nagrody nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 3. Laureat nagrody zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości na Facebooku o uzyskaniu prawa do nagrody, do odpowiedzi na nią zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi, w szczególności podania danych niezbędnych do wydania nagrody. W przypadku niedochowania terminu lub podania nieprawdziwych danych, Organizator skontaktuje się z laureatem nagrody ponownie. W przypadku bezskutecznego kontaktu albo przekazania danych niepełnych lub nieprawdziwych, świadczenie uważa się za niemożliwe,
  a dotychczas uprawniony Uczestnik traci prawo do nagrody.
 4. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Organizatora od uprawnionego Uczestnika informacji, o których mowa w ust. 3.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji, przekazania nagrody oraz w celu wykonania innych obowiązków Organizatora związanych z prowadzeniem Konkursu.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Konkursem. Organizator zapewnia kompleksowe środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym: UODO, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
  z 2013 r., Poz. 1422 – t. j.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, Poz. 1024).

§ 8. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać listownie lub w formie e-mail na adres e-mail Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje umożliwiające Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji, takie jak: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz ew. nazwę profilu na Facebooku), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 (czternastu) dni. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana o wynikach jej rozpatrzenia w takiej formie, w jakiej reklamacja została wniesiona, tzn. listownie lub poprzez e-mail.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, gdy Uczestnik narusza warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie lub dokonuje czynności naruszających powszechnie obowiązujące prawo.
 2. Regulamin Konkursu jest udostępniony Uczestnikowi nieodpłatnie w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage’u. Uczestnik może pobrać treść Regulaminu na swoje urządzenie korzystając z następującego linka: https://www.facebook.com/TKMaxxPL/posts/10154809781069640, a następnie zapisać Regulamin na swoim urządzeniu i odtworzyć go w dowolnym czasie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, Poz. 631 – t. j. z późn. zm.).
 4. Przy przeprowadzaniu Konkursu Organizator będzie korzystał z pomocy osób trzecich. W wykonywaniu swoich obowiązków takie osoby trzecie będą stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2016 r.

REGULAMIN KONKURSU Świąteczne karty upominkowe TK Maxx

§ 1. DEFINICJE

 1. Facebook – portal internetowy dostępny pod adresem www.facebook.com.
 2. Fanpage – strona na Facebooku dedykowana Organizatorowi, dostępna pod adresem facebook.com/TKMaxxPL.
 3. Konkurs - niniejszy konkurs, którego zasady określa Regulamin.
 4. Organizator – TJX Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000329191, NIP 701-01-80 987, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 35 000 000 zł. Adres e-mail: tomasz.cichocki@ogilvypr.pl
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu. 
 6. Strony – Uczestnik i Organizator.
 7. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – t.j. z późn. zm.).
 9. Post Konkursowy – wpis na osi czasu na Fanpage’u, informujący
  o organizowanym konkursie.
 10. Karta Upominkowa – plastikowa karta, która uprawnia posiadacza do otrzymania towarów w sklepie TK Maxx maksymalnie za kwotę, na którą Karta opiewa (lub wyższą, za dopłatą różnicy).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest ogłaszany poprzez Fanpage.
 2. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu Świąteczne karty upominkowe TK Maxx musi zapoznać się z Regulaminem, a następnie zaakceptować go. Jest to dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z Konkursem, zgodnie z UODO.
 3. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. W przypadku wygrania Konkursu przez Uczestnika, jego nazwa użytkownika
  na Facebooku będzie podana przez Organizatora na Fanpage’u w ramach ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

§ 3. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu Świąteczne karty upominkowe TK Maxx przeprowadzanego przez Organizatora na Fanpage’u, jest wyłonienie 10 autorów komentarzy o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu na Fanpage’u, w formie komentarza pod postem odpowiedzi zawierającej oznaczenie wybranej osoby i opisanie w ciekawy sposób, dlaczego właśnie ją obdarowano by kartą upominkową TK Maxx. Wygrywa 10 najciekawszych odpowiedzi. Zgłoszenia zamieszczone pod postem w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę.
 3. Organizator przeprowadzi 1 odsłonę konkursu, w której nagrodzi 10 osób.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do nieograniczonego kręgu osób i przeprowadzany jest na terytorium Polski. Przystąpienie do Konkursu jest nieodpłatne i dobrowolne. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik musi posiadać urządzenie z dostępem
  do Internetu.
 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest posiadanie aktywnego konta
  w serwisie Facebook (przez co rozumie się bycie w trakcie Konkursu zalogowanym użytkownikiem).
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz,
  z zastrzeżeniem, iż może zostać zwycięzcą w Konkursie tylko jeden raz, bez względu na ilość zgłoszeń udziału.
 4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, a także ich bliscy. Przez bliskich rozumie się: partnerów, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką albo kuratelą pracownika.
 5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie na każdym etapie jego trwania poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail Organizatora, podany na początku niniejszego Regulaminu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia takiego e-maila.

§ 5. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Od daty rozpoczęcia Konkursu, która podana zostanie na Fanpage’u Organizatora, Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie poprzez umieszczenie na Fanpage’u, w formie komentarza pod postem konkursowym treści, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 2. W Konkursie wygrają Uczestnicy, którzy prześlą najciekawsze odpowiedzi.
 3. W skład jury wchodzić będą: Maja Stańczyk oraz Renata Michowska.
 4. Konkurs trwa w dniach 15.12.2016 od godziny 9:00 do 17.12.2016 r. do godziny 9:00. Skuteczne zgłoszenie udziału w Konkursie zostanie potwierdzone poprzez prawidłowe wyświetlenie się komentarza pod Zdjęciem konkursowym.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej w dniu 20.12.2016r. i opublikowane w formie komentarza pod zdjęciem konkursowym na Fanpage’u.

§ 6. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie jest 10 Kart Upominkowych o wartości 100 zł każda.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Laureat nagrody nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 3. Laureat nagrody zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości na Facebooku o uzyskaniu prawa do nagrody, do odpowiedzi na nią zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi, w szczególności podania danych niezbędnych do wydania nagrody. W przypadku niedochowania terminu lub podania nieprawdziwych danych, Organizator skontaktuje się z laureatem nagrody ponownie. W przypadku bezskutecznego kontaktu albo przekazania danych niepełnych lub nieprawdziwych, świadczenie uważa się za niemożliwe,
  a dotychczas uprawniony Uczestnik traci prawo do nagrody.
 4. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Organizatora od uprawnionego Uczestnika informacji, o których mowa w ust. 3.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji, przekazania nagrody oraz w celu wykonania innych obowiązków Organizatora związanych z prowadzeniem Konkursu.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Konkursem. Organizator zapewnia kompleksowe środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym: UODO, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
  z 2013 r., Poz. 1422 – t. j.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, Poz. 1024).

§ 8. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać listownie lub w formie e-mail na adres e-mail Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje umożliwiające Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji, takie jak: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz ew. nazwę profilu na Facebooku), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 (czternastu) dni. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana o wynikach jej rozpatrzenia w takiej formie, w jakiej reklamacja została wniesiona, tzn. listownie lub poprzez e-mail.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, gdy Uczestnik narusza warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie lub dokonuje czynności naruszających powszechnie obowiązujące prawo.
 2. Regulamin Konkursu jest udostępniony Uczestnikowi nieodpłatnie w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage’u. Uczestnik może pobrać treść Regulaminu na swoje urządzenie korzystając z następującego linka https://goo.gl/QE0Mfh, a następnie zapisać Regulamin na swoim urządzeniu i odtworzyć go w dowolnym czasie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, Poz. 631 – t. j. z późn. zm.).
 4. Przy przeprowadzaniu Konkursu Organizator będzie korzystał z pomocy osób trzecich. W wykonywaniu swoich obowiązków takie osoby trzecie będą stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2016 r.

OGÓLNE WARUNKI – INSTAGRAM STORIES

UK, IE, DE, AT, NL oraz PL. Tylko 16+. Zakup nie jest wymagany. Aby wziąć udział: Śledź Instagram TK Maxx (https://www.instagram.com/tkmaxx/) pomiędzy 14:00 9/12/16 oraz 14:00 10/12/16 i wyślij wiadomość, kiedy zobaczysz “promieniejącą świąteczną rzecz”. Nagrody: 2 x Karta Podarunkowa TK Maxx o wartości GBP 50 (lub ekwiwalent w EUR lub PLN)  . Organizator: TJX Poland sp. z o.o., Ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, KRS: 329191, NIP: 7010180987. 

PEŁNE OGÓLNE WARUNKI

 1. Niniejszy Konkurs jest adresowany wyłącznie do mieszkańców Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Holandii oraz Polski, którzy ukończyli 16 lat. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy spółek wchodzących w skład grupy, do której należy Organizator („Grupa TKMaxx”) i ich rodziny, jak też osoby związane z organizacją niniejszego Konkursu.
 2. Czas trwania: Konkurs rozpoczyna się o godzinie 14:00 dnia 9/12/2016 i kończy o godzinie 14:00 dnia 10/12/2016.
 3. Udział nie wymaga dokonania zakupu w TK Maxx.
 4. Aby wziąć udział:
 5. Zaloguj się na swoje konto na Instagramie (lub utwórz takie konto bez ponoszenia opłat) i śledź @tkmaxx. A następnie
 6. Oglądaj kontent publikowany na koncie @tkmaxx na Instagramie podczas trwania Konkursu i udostępnij oraz wyślij wiadomość do @tkmaxx z oznaczeniem #FestiveFriday, kiedy odkryjesz „promieniejącą świąteczną rzecz” ukrytą w publikowanym kontencie.
 7. Nagrody: Dwóch zwycięzców, każdy z nich wygra Kartę Podarunkową TK Maxx o wartości GBP 50 (lub ekwiwalent w EUR i PLN).
 8. Możesz publikować posty wielokrotnie, jednak tylko cztery (4) posty jednej osoby zostaną uwzględnione w Konkursie.
 9. Karty Podarunkowe TK Maxx podlegają warunkom określonym tutaj: http://www.tkmaxx.pl/warunki-korzystania-ze-strony#warunki-korzystania-z...  
 10. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę ani inną formę gratyfikacji. Nagroda nie może zostać przeniesiona.
 11. Nagroda zostanie doręczona w terminie 28 dni od dnia potwierdzenia wyboru zwycięzcy.
 12. Wybór zwycięzcy: Wszystkie posty (lecz nie więcej niż 4 pochodzące od jednej osoby) opublikowane w czasie trwania Konkursu zostaną przekazane Promo Veritas , niezależnej firmie doradczej, do przeprowadzenia losowania w terminie do 5 dni od dnia zakończenia trwania Konkursu.
 13. Kontakt ze zwycięzcą: Kontakt ze zwycięzcą nastąpi za pomocą bezpośredniej wiadomości wysłanej na Instagramie, w terminie 5 dni roboczych od dnia losowania. Zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie, podanie adresu e-mail i potwierdzenie przyjęcia nagrody w terminie 14 dni od dnia pierwszego kontaktu. Jeśli zwycięzca nie odpowie na komunikację w terminie 14 dni od pierwszego kontaktu, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania go i przeniesienia nagrody na rzecz innego zwycięzcy wybranego tą samą metodą.  
 14. W przypadku zaistnienia zdarzenia lub powstania okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora, a które uniemożliwią Organizatorowi wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Konkursu, Organizator będzie zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jego obowiązków wynikających z przyrzeczenia publicznego złożonego w ramach niniejszego Konkursu.
 15. Organizator i podmioty z nim współdziałające nie będą odpowiedzialne za niewłączenie do Konkursu postów uczestników, jeśli takie niewłączenie wynikło z przyczyn technicznych lub podobnych, w tym takich, za które odpowiada Organizator lub podmioty z nim współdziałające.  Dowód opublikowania posta nie stanowi dowodu jego otrzymania przez Organizatora. Organizator nie odpowiada za błędy systemu i jakiekolwiek inne zdarzenia, które mogą skutkować utraceniem, opóźnieniem lub nieotrzymaniem postów, jak też komunikacji do zwycięzców.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, stratę lub uszkodzenie ciała odniesione przez uczestnika Konkursu w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub wygrania nagrody. Organizator jest zawsze odpowiedzialny za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikłe z niedbalstwa Organizatora.
 17. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Organizator nie ma możliwości przeprowadzenia Konkursu zgodnie z planem z przyczyn takich jak, przykładowo, manipulacja, nieuprawniona interwencja, oszustwo lub inne zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora, które zagrożą lub wpłyną na administrowanie, bezpieczeństwo, rzetelność, integralność lub prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, który manipuluje procesem publikowania postów i do zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Konkursu, za stosownym powiadomieniem o tym fakcie.
 18. Aby dowiedzieć się, czy zostałeś zwycięzcą wyślij e-mail na adres tkmaxx@ogilvy.com, nie później niż w terminie miesiąca od dnia 10/12/2016.
 19. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Na podstawie Twojej zgody TK Maxx może użyć zebranych danych dla celów wysyłania Ci informacji marketingowych TK Maxx.  Dane nie będą udostępniane przez TK Maxx osobom trzecim nie związanym z TK Maxx. Aby dowiedzieć się więcej o zbieranych przez nas danych osobowych i zasadach ich udostępniania przeczytaj informacje zawarte tutaj: http://www.tkmaxx.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.   
 20. Twój udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszych warunków. Jakiekolwiek naruszenie przez Ciebie niniejszych warunków uprawnia nas do odebrania prawa do nagrody.
 21. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z Instagramem. Biorąc udział w Konkursie dostarczasz informacje Organizatorowi, a nie właścicielowi aplikacji Instagram. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik zwalnia Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności na zasadach określonych w warunkach korzystania z Instagrama określonych tutaj: www.instagram.com
 22. Niniejszy Konkurs podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 23. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i opublikowanie konkursowego posta z Twojego konta na Instagramie z użyciem hasztagu #FestiveFriday udzielasz nam niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji (z prawem do udzielenia sublicencji) do użycia całości lub części materiału składającego się na Twój post, włącznie z Twoim zdjęciem profilowym i danymi identyfikującymi Twój profil na Instagramie, („Twój Kontent”), na okres trwania Konkursu, dla jakichkolwiek komercyjnych i niekomercyjnych celów, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Twojego Kontentu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Twój Kontent utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Twojego Kontentu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

włączając w to:

 • udostępnianie Twojego Kontentu przez Instagram innym użytkownikom tego serwisu;
 • włączanie Twojego Kontentu do naszych kampanii marketingowych i reklam, czy to w Internecie (na naszej stronie www, w aplikacjach, w innych serwisach i platformach, w e-mailach i newsletterach oraz postach w social mediach), czy też offline (w materiałach drukowanych, telewizyjnych lub rozpowszechnianych inną drogą);
 • Upoważniasz Grupę TKMAXX, na okres trwania Konkursu, do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych powstałych z wykorzystaniem Twojego Kontentu oraz zezwalasz na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do takich utworów, to jest do korzystania i rozporządzania modyfikacjami Twojego Kontentu przed lub po jego publikacji. Przykładowo, możemy: zmienić rozmiar, wykorzystać w zbiorze, zmienić format, przekonwertować lub zdekodować Twoje zdjęcie lub też połączyć całość lub część Twojego Kontentu z kontentem naszym lub pochodzącym od naszych licencjodawców (w tym: kontentem podchodzącym od innych uczestników Konkursu, na przykład poprzez stworzenie kolażu).
 • Zgadzasz się, że nie mamy obowiązku oznaczać Twojego Kontentu Twoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem i nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezpłatnie zobowiązujesz się do niewykonywania Twoich autorskich praw osobistych w odniesieniu do Twojego Kontentu i upoważniasz Grupę TKMAXX do wykonywania tych praw w Twoim imieniu.
 • Oświadczasz, że przysługują Ci majątkowe i osobiste prawa autorskie do Twojego Kontentu w zakresie wystarczającym do udzielenia licencji i upoważnień, o których mowa w niniejszym punkcie.
 • Dobrowolnie upoważniasz Grupę TKMAXX do nieodpłatnego korzystania z Twojego wizerunku utrwalonego w Twoim Kontencie w jakichkolwiek celach promocyjnych i reklamowych Grupy TKMAXX przez okres trwania Konkursu od zamieszczenia postu, w którym jest Twój wizerunek, w tym do:
 • udostępniania Twojego wizerunku zawartego w Twoim Kontencie przez Instagram innym użytkownikom tego serwisu;
 • udostępniania Twojego wizerunku zawartego w Twoim Kontencie w naszych kampaniach marketingowych i reklamach, czy to w Internecie (na naszej stronie www, w aplikacjach, w innych serwisach i platformach, w e-mailach i newsletterach oraz postach w social mediach), czy też offline (w materiałach drukowanych, telewizyjnych lub rozpowszechnianych inną drogą);
 • zmiany rozmiaru, wykorzystania w zbiorze, zmiany formatu, innej modyfikacji Twojego wizerunku lub też połączenia całości lub części Twojego wizerunku z innym kontentem.

 

OGÓLNE WARUNKI – PODSUMOWANIE

UK, IE, DE, AT, NL oraz PL. Tylko 16+. PL. Zakup nie jest wymagany. Aby wziąć udział: Śledź Snapchat TK Maxx pomiędzy 15:30 21/12/16 oraz 15:30 22/12/16 i zrób zrzut ekranu (screenshot) ukrytego flaminga, którego odnajdziesz.  Nagrody: 2 x Karta Podarunkowa TK Maxx o wartości GBP 50 (lub ekwiwalent w EUR lub PLN) . Organizator: TJX Poland sp. z o.o., Ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, KRS: 329191, NIP: 7010180987.

PEŁNE OGÓLNE WARUNKI

1. Niniejszy Konkurs jest adresowany wyłącznie do mieszkańców Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Holandii oraz Polski, którzy ukończyli 16 lat. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy spółek wchodzących w skład grupy, do której należy Organizator („Grupa TK Maxx”)  i ich rodziny, jak też osoby związane z organizacją niniejszego Konkursu.

2. Czas trwania: Konkurs rozpoczyna się o godzinie 15:30 dnia 21/12/2016 i kończy o godzinie 15:30 dnia 22/12/2016.

3. Udział nie wymaga dokonania zakupu w TK Maxx.

4. Aby wziąć udział:

 1. Zaloguj się na swoje konto na Snapchacie(lub utwórz takie konto bez ponoszenia opłat) i dodaj @TK.Maxx do listy twoich znajomych. A następnie
 2. Oglądaj kontent publikowany na koncie @TK.Maxx na Snapchacie podczas trwania Konkursu i zrób zrzut ekranu (screenshot), kiedy zobaczysz flamingi, aby wziąć udział w losowaniu nagród. Flaming zostanie pokazany 4 razy.

5. Nagrody: Dwóch zwycięzców, każdy z nich wygra Kartę Podarunkową TK Maxx o wartości GBP 50 (lub ekwiwalent w EUR lub PLN).

6. Do losowania nagród zostanie zakwalifikowane 10 osób, które jako pierwsze zrobią zrzut ekranu (screenshot). Kwalifikacja w/w 10 pierwszych osób będzie odbywać się za każdym razem, kiedy pojawi się obraz flaminga.  Każdy z uczestników akcji może przesłać nie więcej niż cztery zgłoszenia konkursowe.

7. Karty Podarunkowe TK Maxx podlegają warunkom określonym tutaj: http://www.tkmaxx.pl/warunki-korzystania-ze-strony#warunki-korzystania-z...

8. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę ani inną formę gratyfikacji. Nagroda nie może zostać przeniesiona.

9. Nagroda zostanie doręczona w terminie 28 dni od dnia potwierdzenia wyboru zwycięzcy.

10. Wybór zwycięzcy: Wszystkie zgłoszenia osób zakwalifikowanych do losowania zostaną przekazane Promo Veritas , niezależnej firmie doradczej, w celu przeprowadzenia losowania w terminie do 5 dni od dnia zakończenia trwania Konkursu.

11. Kontakt ze zwycięzcą: Kontakt ze zwycięzcą nastąpi za pomocą bezpośredniej wiadomości wysłanej na Snapchat, w terminie 5 dni roboczych od dnia losowania. Zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie, podanie adresu e-mail i potwierdzenie przyjęcia nagrody w terminie 14 dni od dnia pierwszego kontaktu. Jeśli zwycięzca nie odpowie na komunikację w terminie 14 dni od pierwszego kontaktu, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania go i przeniesienia nagrody na rzecz innego zwycięzcy wybranego tą samą metodą.  

12. W przypadku zaistnienia zdarzenia lub powstania okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora, a które uniemożliwią Organizatorowi wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Konkursu, Organizator będzie zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jego obowiązków wynikających z przyrzeczenia publicznego złożonego w ramach niniejszego Konkursu.

13. Organizator i podmioty z nim współdziałające nie będą odpowiedzialne za niewłączenie do Konkursu zgłoszeń uczestników, jeśli takie niewłączenie wynikło z przyczyn technicznych lub podobnych, w tym takich, za które odpowiada Organizator lub podmioty z nim współdziałające.  Dowód wysłania zgłoszenia nie stanowi dowodu jego otrzymania przez Organizatora. Organizator nie odpowiada za błędy systemu i jakiekolwiek inne zdarzenia, które mogą skutkować utraceniem, opóźnieniem lub nieotrzymaniem zgłoszeń, jak też komunikacji do zwycięzców.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, stratę lub uszkodzenie ciała odniesione przez uczestnika Konkursu w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub wygrania nagrody. Organizator jest zawsze odpowiedzialny za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikłe z niedbalstwa Organizatora.

15. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Organizator nie ma możliwości przeprowadzenia Konkursu zgodnie z planem z przyczyn takich jak, przykładowo, manipulacja, nieuprawniona interwencja, oszustwo lub inne zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora, które zagrożą lub wpłyną na administrowanie, bezpieczeństwo, rzetelność, integralność lub prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, który manipuluje procesem publikowania postów i do zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Konkursu, za stosownym powiadomieniem o tym fakcie.

16. Aby dowiedzieć się, czy zostałeś zwycięzcą, wyślij e-mail na adres tkmaxx@ogilvy.com, nie później niż w terminie  miesiąca od dnia 21/01/2017.

17. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Na podstawie Twojej zgody TK Maxx może użyć zebranych danych dla celów wysyłania Ci informacji marketingowych TK Maxx.  Dane nie będą udostępniane przez TK Maxx osobom trzecim nie związanym z TK Maxx. Aby dowiedzieć się więcej o zbieranych przez nas danych osobowych i zasadach ich udostępniania przeczytaj informacje zawarte tutaj: http://www.tkmaxx.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.  

18. Twój udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszych warunków. Jakiekolwiek naruszenie przez Ciebie niniejszych warunków uprawnia nas do odebrania prawa do nagrody.

.

Konkurs o którym mowa w regulaminie nie jest organizowany, sponsorowany, wspierany lub administrowany przez Snapchat. Wszystkie informacje na temat konkursu przekazywane są przez jego Organizatora (tutaj dobrze byłoby wymienić kto jest organizatorem). Biorąc udział w konkursie uczestnicy akcji akceptują regulamin oraz warunki korzystania z serwisu Snapchat, dostępne na www.snap.com.

19. Niniejszy Konkurs podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

20. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i zrobienie zrzutu ekranu za pomocą Twojego konta na Snapchacie udzielasz nam niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji (z prawem do udzielenia sublicencji) do użycia całości lub części materiału składającego się na Twoje działanie w ramach Konkursu, włącznie z Twoim zdjęciem profilowym i danymi identyfikującymi Twój profil na Snapchacie, („Twój Kontent”), na okres trwania Konkursu, dla jakichkolwiek komercyjnych i niekomercyjnych celów, na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Twojego Kontentu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Twój Kontent utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania Twojego Kontentu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

włączając w to:

a) udostępnianie Twojego Kontentu przez Snapchat innym użytkownikom tego serwisu;

b) włączanie Twojego Kontentu do naszych kampanii marketingowych i reklam, czy to w Internecie (na naszej stronie www, w aplikacjach, w innych serwisach i platformach, w e-mailach i newsletterach oraz postach w social mediach), czy też offline (w materiałach drukowanych, telewizyjnych lub rozpowszechnianych inną drogą);

c) Upoważniasz Grupę TKMAXX, na okres trwania Konkursu, do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych powstałych z wykorzystaniem Twojego Kontentu oraz zezwalasz na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do takich utworów, to jest do korzystania i rozporządzania modyfikacjami Twojego Kontentu przed lub po jego publikacji. Przykładowo, możemy: zmienić rozmiar, wykorzystać w zbiorze, zmienić format, przekonwertować lub zdekodować Twoje zdjęcie lub też połączyć całość lub część Twojego Kontentu z kontentem naszym lub pochodzącym od naszych licencjodawców (w tym: kontentem podchodzącym od innych uczestników Konkursu, na przykład poprzez stworzenie kolażu).

d) Zgadzasz się, że nie mamy obowiązku oznaczać Twojego Kontentu Twoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem i nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezpłatnie zobowiązujesz się do niewykonywania Twoich autorskich praw osobistych w odniesieniu do Twojego Kontentu i upoważniasz Grupę TKMAXX do wykonywania tych praw w Twoim imieniu.

e) Oświadczasz, że przysługują Ci majątkowe i osobiste prawa autorskie do Twojego Kontentu w zakresie wystarczającym do udzielenia licencji i upoważnień, o których mowa w niniejszym punkcie.

f) Dobrowolnie upoważniasz Grupę TKMAXX do nieodpłatnego korzystania z Twojego wizerunku utrwalonego w Twoim Kontencie w jakichkolwiek celach promocyjnych i reklamowych Grupy TKMAXX przez okres trwania Konkursu od zamieszczenia postu, w którym jest Twój wizerunek, w tym do:

- udostępniania Twojego wizerunku zawartego w Twoim Kontencie przez Snapchat innym użytkownikom tego serwisu;

- udostępniania Twojego wizerunku zawartego w Twoim Kontencie w naszych kampaniach marketingowych i reklamach, czy to w Internecie (na naszej stronie www, w aplikacjach, w innych serwisach i platformach, w e-mailach i newsletterach oraz postach w social mediach), czy też offline (w materiałach drukowanych, telewizyjnych lub rozpowszechnianych inną drogą);

- zmiany rozmiaru, wykorzystania w zbiorze, zmiany formatu, innej modyfikacji Twojego wizerunku lub też połączenia całości lub części Twojego wizerunku z innym kontentem.

Organizator: TJX Poland sp. z o.o., Ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, KRS: 329191, NIP: 7010180987

REGULAMIN KONKURSU TK Maxx „Podsumowanie roku TK Maxx”

§ 1. DEFINICJE

 1. Facebook - portal internetowy dostępny pod adresem www.facebook.com.

 2. Fanpage – strona na Facebooku dedykowana Organizatorowi, dostępna pod adresem facebook.com/TKMaxxPL.

 3. Konkurs - niniejszy konkurs, którego zasady określa Regulamin.

 4. Organizator - TJX Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000329191, NIP 701-01-80 987, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 35 000 000 zł. Adres e-mail: tomasz.cichocki@ogilvypr.pl

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Konkursu.

 6. Strony - Uczestnik i Organizator.

 7. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. UODO - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – t.j. z późn. zm.).

 9. Post Konkursowy – wpis na osi czasu na Fanpage’u, informujący o organizowanym konkursie.

 10. Karta Upominkowa - plastikowa karta, która uprawnia posiadacza do otrzymania towarów w sklepie TK Maxx maksymalnie za kwotę, na którą Karta opiewa (lub wyższą, za dopłatą różnicy).

  § 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 11. Konkurs jest ogłaszany poprzez Fanpage.

 12. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu „Podsumowanie roku TK Maxx” musi zapoznać się z Regulaminem, a następnie zaakceptować go. Jest to dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z Konkursem, zgodnie z UODO.

 13. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 14. W przypadku wygrania Konkursu przez Uczestnika, jego nazwa użytkownika na Facebooku będzie podana przez Organizatora na Fanpage’u w ramach ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

  § 3. PRZEDMIOT KONKURSU

 15. Przedmiotem Konkursu „Podsumowanie roku TK Maxx”, przeprowadzanego przez Organizatora na Fanpage’u, jest wyłonienie 5 najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe, o których mowa w ust. 2 poniżej.

 16. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu na Fanpage’u, w formie komentarza pod postem konkursowym odpowiedzi na zadanie konkursowe: Opisz swoją wyjątkową perełkę upolowaną w tym roku w TK Maxx. Od momentu publikacji Postu Konkursowego uczestnicy mają 48 godzin na umieszczanie swoich odpowiedzi-zgłoszeń. Zgłoszenia zamieszczone pod postem w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę.

 17. Organizator przeprowadzi 1 odsłonę konkursu, w której nagrodzi 5 osób.

  § 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 18. Konkurs skierowany jest do nieograniczonego kręgu osób i przeprowadzany jest na terytorium Polski. Przystąpienie do Konkursu jest nieodpłatne i dobrowolne. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.

 19. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook (przez co rozumie się bycie w trakcie Konkursu zalogowanym użytkownikiem).

 20. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, z zastrzeżeniem, iż może zostać zwycięzcą w Konkursie tylko jeden raz, bez względu na ilość zgłoszeń udziału.

 21. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, a także ich bliscy. Przez bliskich rozumie się: partnerów, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką albo kuratelą pracownika.

 22. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie na każdym etapie jego trwania poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail Organizatora, podany na początku niniejszego Regulaminu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia takiego e-maila.

  § 5. PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU

 23. Od daty rozpoczęcia Konkursu, która podana zostanie na Fanpage’u Organizatora, Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie poprzez umieszczenie na Fanpage’u, w formie komentarza pod postem konkursowym treści, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.

 24. W Konkursie wygrają Uczestnicy, którzy (zdaniem Jury) prześlą najciekawszą odpowiedź na zadane w konkursie pytanie.

 25. W skład jury wchodzić będą: Maja Zawistowska oraz Renata Michowska.

 26. Konkurs trwa w dniach: od 28.12.2016 od godziny 9:00 do 30.12.2016 r. do godziny 9:00.

 27. Skuteczne zgłoszenie udziału w Konkursie zostanie potwierdzone poprzez prawidłowe wyświetlenie się komentarza pod Zdjęciem konkursowym.

 28. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej w dniu 3.01.2017r. i opublikowane w formie komentarza pod zdjęciem konkursowym na Fanpage’u.

  § 6. NAGRODY

 29. Nagrodami w Konkursie jest 5 Kart Upominkowych o wartości 100 zł każda.

 30. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Laureat nagrody nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

 31. Laureat nagrody zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości na Facebooku o uzyskaniu prawa do nagrody, do odpowiedzi na nią zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi, w szczególności podania danych niezbędnych do wydania nagrody. W przypadku niedochowania terminu lub podania nieprawdziwych danych, Organizator skontaktuje się z laureatem nagrody ponownie. W przypadku bezskutecznego kontaktu albo przekazania danych niepełnych lub nieprawdziwych, świadczenie uważa się za niemożliwe, a dotychczas uprawniony Uczestnik traci prawo do nagrody.

 32. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora od uprawnionego Uczestnika informacji, o których mowa w ust. 3.

  § 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 33. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

 34. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

 35. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji, przekazania nagrody oraz w celu wykonania innych obowiązków Organizatora związanych z prowadzeniem Konkursu.

 36. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Konkursem. Organizator zapewnia kompleksowe środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym: UODO, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
  z 2013 r., Poz. 1422 – t. j.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, Poz. 1024).

  § 8. REKLAMACJE

 37. Reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać listownie lub w formie e-mail na adres e-mail Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.

 38. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje umożliwiające Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji, takie jak: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz ew. nazwę profilu na Facebooku), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.

 39. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 (czternastu) dni. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana o wynikach jej rozpatrzenia w takiej formie, w jakiej reklamacja została wniesiona, tzn. listownie lub poprzez e-mail.

  § 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 40. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, gdy Uczestnik narusza warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie lub dokonuje czynności naruszających powszechnie obowiązujące prawo.

 41. Regulamin Konkursu jest udostępniony Uczestnikowi nieodpłatnie w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage’u. Uczestnik może pobrać treść Regulaminu na swoje urządzenie korzystając z następującego linka: https://goo.gl/QE0Mfh, a następnie zapisać Regulamin na swoim urządzeniu i odtworzyć go w dowolnym czasie.

 42. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, Poz. 631 – t. j. z późn. zm.).

 43. Przy przeprowadzaniu Konkursu Organizator będzie korzystał z pomocy osób trzecich. W wykonywaniu swoich obowiązków takie osoby trzecie będą stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 44. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2016r.