Warunki korzystania ze strony

Ostatnia Aktualizacja. 13 listopada 2018

 

Pełny tekst warunków ogólnych

 

 1. Niniejszy Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkałych legalnie na terenie Polski, w wieku 18 lat i więcej, za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, ich najbliższej rodziny (zdefiniowanej jako rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie i partnerzy) lub każdej innej osoby zawodowo związanej z Konkursem.
 2. Nie wymaga się dokonania żadnych zakupów.
 3. Jak wziąć udział w Konkursie: Odwiedź sklep TK Maxx w Polsce podczas trwania Konkursu, jako pierwszy znajdź ukryty tam jeden z 11 Wyjątkowych Worków na Prezentyi oddaj go Event Managerowi , aby otrzymać natychmiastowe powiadomienie o wygranej.
 4. Czas trwania Konkursu: Konkurs trwa od 1 grudnia 2018 r. godz. 00.01 CET do 23 grudnia 2018 r. godz. 23.59 GMT włącznie.
 5. Maksymalnie jedna wygrana na gospodarstwo domowe.
 6. Nagrody: Natychmiastowe powiadomienie o wygranej: Maksymalnie 11osób, które jako pierwsze znajdą Wyjątkowy Worek na Prezenty podczas trwania Konkursu, będą przez okres 12 miesięcy otrzymywać raz w miesiącu pudełko pełne prezentów z TK Maxx.
 7. Dalsze informacje i warunki dotyczące nagrody:
 8. Zwycięzcy Konkursu otrzymywać będą co miesiąc przez cały rok jedno pudełko pełne prezentów z TK Maxx, a w każdym z nich znajdować się będzie od 4 do 6 prezentów oraz Karta upominkowa TK Maxx.
 9. Korzystanie z Karty upominkowej TK Maxx przebiega zgodnie z warunkami dostępnymi na stronie: http://tkmaxx.pl/warunki-korzystania-ze-strony.
 10. W każdym pudełku pełnym prezentów z TK Maxx znajdują się artykuły reprezentujące kategorie i typy produktów dostępnych w sklepie TK Maxx.
 11. Wyłonienie Zwycięzcy: Natychmiastowe powiadomienie: Maksymalnie 11 osób, które jako pierwsze znajdą Wyjątkowy Worek na Prezenty w sklepie TK Maxx w Polsce podczas trwania Konkursu, a które oddadzą go Event Managerowi w tym sklepie, otrzymają nagrodę. Jeżeli Wyjątkowy Worek na Prezenty znajdą dwie osoby lub więcej w tym samym czasie, Event Manager zada im pytanie, a Zwycięzcą zostanie osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi lub odpowiedzi najbardziej zbliżonej do prawidłowej. Jeżeli dwie lub więcej osób udzielą prawidłowej odpowiedzi lub odpowiedzi najbardziej zbliżonej do prawidłowej (remis), Event Manager  zada tym osobom dodatkowe pytanie, a Zwycięzcą zostanie osoba, która na pytanie dodatkowe udzieli prawidłowej odpowiedzi lub odpowiedzi najbardziej zbliżonej do prawidłowej. W przypadku powtórnego remisu, będą zadawane kolejne pytania, na zasadach określonych powyżej, aż do wyłonienia jednego Zwycięzcy. W czasie odpowiadania na pytania Event Managera zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych lub innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość albo dostęp do Internetu, jak również zakazuje się konsultowania odpowiedzi z osobami trzecimi. Złamanie któregokolwiek z powyższych zakazów skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.
 12. Powiadomienie Zwycięzcy: Natychmiastowe powiadomienie: Osoba, która jako pierwsza znajdzie Wyjątkowy Worek na Prezentyi przekaże go Event Managerowi , poproszona zostanie o podanie imienia i nazwiska, adresu, danych kontaktowych i preferencji dotyczących prezentu, aby umożliwić zorganizowanie nagrody dla zwycięzcy.
 13. Nagród ani artykułów zawartych w pudełkach pełnych prezentów TK Maxx, które będziesz otrzymać raz w miesiącu przez okres 12 miesięcy nie można przenieść na inną osobę ani zamienić, nie można również wymienić jej na wartość pieniężną ani na inną formę wynagrodzenia. Jeżeli z dowolnego powodu nagroda jest niedostępna, Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia jej inną nagrodą, według własnego uznania, o takiej samej lub wyższej wartości.
 14. Jeśli z dowolnego powodu jakikolwiek z aspektów niniejszego Konkursu nie może być przeprowadzony zgodnie z planem, w tym z powodu zainfekowania komputera wirusem, awarii sieci, błędów, manipulacji, nieautoryzowanej ingerencji, oszustwa, awarii technicznych lub jakiejkolwiek przyczyny poza kontrolą Organizatora, która powoduje zakłócenie lub ma wpływ na przeprowadzenie Konkursu, jego bezpieczeństwo, sprawiedliwość, rzetelność lub prawidłowy przebieg, Organizator może, według własnego uznania, anulować, zakończyć, zmienić lub zawiesić Konkurs, lub unieważnić dowolne zgłoszenia, na które ma to wpływ.
 15. Organizator może odmówić przyznania nagrody lub dochodzić jej zwrotu w przypadku, gdy uczestnik dokonał oszustwa, działał nieuczciwie lub nie był uprawniony wedle niniejszych warunków ogólnych.
 16. Organizator oraz związane z nim agencje i firmy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym, bez ograniczeń, straty pośrednie, specjalne i wynikowe lub utratę zysków), wydatki lub szkody poniesione (bez względu na to, czy wynikają one z zaniedbania jakiejkolwiek osoby) w związku z niniejszym Konkursem ani z przyjęciem lub skorzystaniem z nagrody, z wyjątkiem zakresu odpowiedzialności, której nie można wyłączyć na mocy prawa.
 17. Jeżeli jakieś działanie, zaniechanie lub okoliczności wykraczają poza uzasadnioną kontrolę Organizatora, a które uniemożliwią mu zapewnienie zgodności z niniejszymi warunkami ogólnymi, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak działań lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich zobowiązań.
 18. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, które mają zastosowanie. Organizator wykorzystuje przekazane mu dane osobowe wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i w żadnym innym celu, chyba że uczestnik wyrazi na to zgodę. Oświadczenie o ochronie prywatności Organizatora dostępne jest na stronie: http://www.tkmaxx.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies. Organizator udostępnia dane osobowe wyłącznie właściwym stronom trzecim bezpośrednio zaangażowanym w przeprowadzenie lub organizację Konkursu. Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego Konkursu przechowywane będą wyłącznie przez niezbędny i uzasadniony czas, a w każdym razie nie dłużej niż przez jeden miesiąc od ostatniego wykorzystania danych osobowych.
 19. Jeśli jakiekolwiek z niniejszych postanowień warunków ogólnych okaże się niezgodne z obowiązującym prawem, nieprawomocne lub w inny sposób niemożliwe do egzekwowania, pozostałe postanowienia pozostaną utrzymane w pełnej mocy.
 20. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy przyjmują niniejsze warunki ogólne.
 21. Niniejsze warunki ogólne podlegają przepisom prawa polskiego oraz wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Organizator: TJX Poland sp. z o.o., ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa.

 

 

Właścicielem i zarządcą witryny TK Maxx jest TJX Poland sp. z o.o, podmiot zależny przedsiębiorstwa TJX Companies Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

TJX Poland sp. z o.o. to spółka prawa polskiego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 329221, NIP: 7010180987, REGON 141840908, kapitał zakładowy: 35 000 000 PLN, z siedzibą przy ul. Chmielna 19, 00-021, w Warszawie, w Polsce.

Dostęp i korzystanie z niniejszej witryny oraz produktów i usług, jakie można nabywać za jej pośrednictwem, odbywa się na poniższych zasadach i warunkach. Korzystając z witryny użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż obowiązują go niniejsze warunki oraz nasza Polityka prywatności.

Warunki mogą być zmieniane i aktualizowane przez TK Maxx w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Nad tekstem Zasad i warunków będziemy podawać datę ich ostatniej aktualizacji, przy czym każde wykorzystanie witryny po takiej zmianie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.

OGÓLNE WARUNKI 

Warunki użytkowania witryny

Z witryny internetowej można korzystać jedynie w zgodzie z niniejszymi Zasadami i warunkami oraz wyłącznie w odpowiednich celach zgodnych z prawem, co obejmuje przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w Polsce oraz wszelkich innych jurysdykcjach, na terenie których przebywa użytkownik uzyskujący dostęp do witryny.

Korzystając z witryny użytkownik zobowiązuje się:

 • podawać prawdziwe, dokładne, aktualne i niemylące informacje we wszystkich formularzach rejestracyjnych lub w inny uzasadniony sposób wskazany przez TK Maxx
 • nie ujawniać jakichkolwiek danych nielegalnych lub nieprawdziwych
 • nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem informacji, które są lub potencjalnie mogą być szkodliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, pokrętne, rasistowskie bądź w jakikolwiek sposób nielegalne lub obraźliwe
 • nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści naruszających prawa osób trzecich w tym prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste

Użytkownik, który otrzymał identyfikator, hasło bądź inne informacje w ramach naszych procedur, ma obowiązek traktowania ich jako poufnych i nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim. TJX zastrzega sobie prawo do unieważnienia dowolnego identyfikatora i hasła wybranego przez użytkownika lub nadanego przez TJX, o ile uzna, że nie spełniają ono niniejszych Zasad i warunków.

Użytkownik jest odpowiedzialny za sposób dostępu do niniejszej witryny. Użytkownik jest także odpowiedzialny za to, aby wszystkie osoby odwiedzające niniejszą witrynę za pośrednictwem jego łącza internetowego znały i przestrzegały niniejszych Zasad i warunków.

Warunki udostępniania witryny

Witryna jest udostępniania tymczasowo i w dowolnym momencie mamy prawo do:

 • jej zamknięcia lub modyfikacji bez uprzedzenia
 • zamknięcia dostępu do jej części lub całości
 • zawieszenia wybranych lub wszystkich oferowanych usług
 • usunięcia z niej towarów, ogłaszanych stanowisk i promocji
 • anulowania rejestracji użytkownika i/lub konta bez uprzedniego powiadomienia
 • zgłaszania wszelkich przypadków łamania przepisów ustawy – Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r., w szczególności jej Rozdziału XXXIII oraz innych aktów regulujących przestępstwa i wykroczenia, w szczególności przeciwko bezpieczeństwu informacji i prywatności organom ochrony porządku publicznego oraz, w związku z toczącym się postepowaniem, podania tożsamości dowolnego użytkownika,
 • odmówienia dostępu do witryny, o ile podejmiemy uzasadnione przekonanie, że użytkownik narusza jakikolwiek zapis niniejszych Zasad i warunków lub naszej Polityki prywatności.

WARUNKI DOTYCZĄCE TREŚCI PUBLIKOWANYCH W INTERNECIE I ICH WYKORZYSTYWANIA

Zamieszczanie odnośników do niniejszej witryny

Odnośniki do niniejszej witryny można zamieszczać na poniższych zasadach. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania pozwolenia na umieszczenie odnośnika bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli uznamy, że doszło do złamania niniejszych zasad.

 • Odnośnik musi zostać umieszczony w sposób uczciwy i legalny, nie może szkodzić naszej reputacji
 • Odnośnik nie może w żaden sposób sugerować jakichkolwiek powiązań, zezwoleń lub aprobaty z naszej strony dla treści, w kontekście których występuje w przypadku, gdy nie ma to miejsca
 • Witryna do której wskazuje odnośnik nie może być objęta funkcją wyświetlania poprzedniego ekranu za pośrednictwem klawisza wstecz na jakiejkolwiek innej stronie
 • Można umieszczać łącza jedynie do głównego adresu danej strony.

Odnośniki do innych witryn

Nasza witryna może posiadać odnośniki do innych witryn nienależących do i nie obsługiwanych przez TK Maxx. Odnośniki te nie mają charakteru polecenia lub aprobaty witryn, do których przenoszą, a TK Maxx udostępnia je wyłącznie dla wygody użytkownika. TK Maxx nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek części witryny, do której przenoszą niniejsze odnośniki, w tym za publikowane tam informacje. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami i warunkami oraz polityką prywatności witryny, do której przenosi go odnośnik z naszej witryny.

W naszej witrynie mogą być także publikowane odnośniki do innych witryn spółki TK Maxx. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z informacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności dla każdej z witryn, które odwiedzają za pośrednictwem odnośnika, gdyż i warunki oraz polityka prywatności mogą nieznacznie się różnić w zależności od witryny.

Prawo autorskie, znak handlowy i inne prawa własności intelektualnej

O ile wyraźnie nie podano inaczej, wszystkie obrazy, ilustracje, projekty (w tym projekty produktów), elementy graficzne, ikony, fotografie, teksty, materiały dźwiękowe, materiały filmowe, które są publikowane jako część witryny, jak również wybór, ułożenie i organizacja powyższych elementów oraz witryny jako całości (łącznie „Treść”) podlegają prawom autorskim, zasadom dot. znaku towarowego, znaku usługowego, wizerunku handlowego, prawom ochrony własności przemysłowej oraz firmy lub innym prawom własności intelektualnej, licencjom i prawom ochrony wizerunku i prywatności, wszystkim ogólnoświatowym prawom, tytułom i udziałom w powyższych, jakich właścicielem, licencjobiorcą lub podmiotem wykorzystującym w dowolny sposób jest TK Maxx, spółka z jej grupy lub nasi dostawcy. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w niniejszej witrynie stanowi własność TK Maxx, spółek z jej grupy, dostawców i dostawców stron trzecich (stosownie do przypadku) i jest chronione przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Warunki wykorzystania materiałów zamieszczonych na witrynie:

 • Użytkownik może pobrać fragmenty i wydrukować jeden egzemplarz dowolnej strony (stron) witryny dla osobistego wykorzystania jako materiał referencyjny lub w celu zwrócenia uwagi osób w swojej organizacji na materiały publikowane w witrynie
 • Użytkownikowi nie wolno modyfikować egzemplarzy papierowych i cyfrowych jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać jakichkolwiek ilustracji, fotografii, materiałów filmowych i dźwiękowych oraz elementów graficznych w oddzieleniu od towarzyszącego im tekstu
 • Zawsze należy podawać informację o autorstwie materiałów na witrynie wraz z podaniem ewentualnych, innych wymienionych współautorów
 • Nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek treści witryny w celach handlowych bez uzyskania licencji (pozwolenia) od nas lub naszych licencjodawców
 • W przypadku drukowania, kopiowania lub pobierania jakichkolwiek elementów witryny niezgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami, użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z niniejszej witryny i musi zniszczyć lub, według naszego uznania, zwrócić wszystkie egzemplarze materiałów.

KLAUZULE PRAWNE

Wyłączenie odpowiedzialności

Żaden zapis w niniejszych Zasadach i warunkach nie ogranicza odpowiedzialności spółki TK Maxx za śmierć czy obrażenia wynikające z zaniedbania, rozmyślnego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd w kwestii zasadniczej oraz wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć ze względu na wymogi prawa.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zabezpieczy, przejmie odpowiedzialność i pokryje szkody kierownictwa, pracowników, konsultantów, agentów i podmiotów stowarzyszonych spółki TJX Poland sp. z o.o. i spółek z jej grupy, powstałe na skutek roszczeń stron trzecich, odpowiedzialności, strat lub kosztów (w tym m.in. honorariów prawniczych oraz kosztów postepowania sądowego) wynikłych z korzystania z witryny przez użytkownika lub naruszenia przez niego niniejszych Zasad i warunków.

Prawo do zmian

TK Maxx, wg własnego uznania, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, ma prawo do likwidacji i zmiany usług oferowanych w niniejszej witrynie i/lub dowolnej z jej podstron.

Nieważność

Jeśli jakikolwiek zapis niniejszych warunków okaże się niemożliwy do wyegzekwowania, nie wpłynie to na możliwość egzekwowania pozostałych zapisów zasad i warunków. Wszystkie pozostałe zapisy pozostaną w pełni skuteczne i w mocy. W miarę możliwości, o ile jakikolwiek zapis lub część zapisu może zostać wyłączona lub usunięta, aby zachować ważność pozostałej części, zapis ten będzie interpretowany w ten sposób. Ponadto użytkownik zgadza się na to, że zapis zostanie skorygowany i interpretowany w sposób ściśle odpowiadający pierwotnemu znaczeniu zapisu w ramach dozwolonych prawem.

Uchylenie

Jeśli dojdzie do naruszenia niniejszych Zasad i warunków, a TK Maxx nie podejmie żadnych działań, nadal będzie miał prawo skorzystać ze swoich praw i środków zaradczych w przypadku wszystkich innych naruszeń niniejszych warunków przez użytkownika.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki będą interpretowane na gruncie prawa polskiego, a w przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia związanego z nimi, rzeczowy spór lub roszczenie będzie rozpatrywane wyłącznie przed polskimi sądami powszechnymi.

Całość Umowy

Niniejsze warunki, zasady zwrotów oraz wszystkie wiadomości e-mail, dotyczące usług TK Maxx stanowią podstawowe warunki regulujące stosunki prawne między stronami (TK Maxx i klienci) i mają pierwszeństwa przed wszelkimi uprzednimi i obecnymi umowami pomiędzy użytkownikiem witryny a TK Maxx. Pod rygorem nieważności uchylenie jakiegokolwiek zapisu Zasad i warunków musi zostać sporządzone na piśmie i podpisane przez dyrektora TK Maxx.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KART UPOMINKOWYCH

Karta Upominkowa jest elektronicznym bonem towarowym. Karty Upominkowe można nabywać i wykorzystywać do zakupu towarów jedynie w sklepach TK Maxx w Polsce.

Karta Upominkowa nie jest kartą płatniczą ani elektronicznym instrumentem płatniczym. Nie przyjmujemy zwrotów kart ani nie refundujemy ich wartości.

Kart Upominkowych nie można wymieniać na gotówkę.

W przypadku gdy cena produktu przekracza wartość karty, różnicę można opłacić gotówką lub innym sposobem płatności akceptowanym w sklepach TK Maxx.

W przypadku, gdy cena produktu jest niższa niż wartość Karty Upominkowej TK Maxx nie wyda reszty w gotówce. Pozostałe saldo karty pozostanie do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Dla jednej transakcji można użyć nie więcej niż pięciu kart.

Oferujemy dwa typy kart, tak zwane karty otwarte mogą być doładowywane do maksymalnej wartości 999,99 złotych i używane zawsze, kiedy saldo jest dodatnie. Natomiast karty o określonej wartości mają ustaloną w chwili zakupu karty wartość i nie mogą być doładowane. Jeśli nie masz pewności, jaki typ karty posiadasz, zapytaj o to w sklepie.

Karty Upominkowe mają ograniczony okres ważności. Możliwość użycia karty i saldo karty zostają anulowane, jeżeli karta nie jest używana w okresie 36 miesięcy. Sprawdzenie salda karty w sklepie jest uznawane za jej użycie. TK Maxx nie wypłaca równowartości salda anulowanej karty.

TK Maxx nie aktywuje ani nie wydaje duplikatów anulowanej karty.

Posiadacz Karty Upominkowej odpowiada za jej bezpieczeństwo, a w przypadku kradzieży lub zagubienia nie wystawia się duplikatów.